18 Haziran 2012 Pazartesi

Ayet_el Kürsi

Ayet_el Kürsi 

mutlaka izleyin... eve girerken, evden çıkarken, yatarken kalkarken mutlaka ama mutlaka okumaya çalışın...  pozitif enerjisi sizinle olsun...

Okunuşu: Allâhû lâ ilâhe illâ HÛ * elHayy’ül Kayyum * la te’huzuHÛ sinetün vela nevm * leHÛ ma fiys Semavati ve mafiyl Ard * men zelleziy yeflflfeu ›ndeHÛ illâ Bi iznih * ya’-lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm * ve la yuh›ytune Bi flfley’in min ›lmiH‹ illâ Bi ma flfla’ * vesia Kürsiyyühüs Semavati vel Ard * ve la yeuduhu h›fzuhüma * ve HÛvelAl›yy’ül Az›ym. (2.Bakara: 255)
Anlam›:
Allâh O, tanr› yoktur sadece HÛ! Hayy ve Kayyûm
(yegâne hayat olan ve her fleyi kendi isimlerinin anlam› ile oluşturan-devam ettiren); O’nda ne uyuklama (âlemlerden
bir an için olsun ayr›l›k), ne de uyku (yarat›lm›fllar› kendi hâline b›rak›p kendi Zâtî dünyas›na çekilme) söz konusudur.
Semâlarda ve arzda (âlemlerdeki tümel ak›l ve fiiller
boyutunda) ne varsa hepsi O’nundur. Nefsinin hakikati
olan Esmâ mertebesinden a盤a ç›kan kuvve olmaks›z›n(biiznihi) O’nun indînde kim flflefaat edebilir... Bilir onlar›n yaflflad›klar› boyutu ve alg›layamad›klar› âlemleri... O’nun dilemesi (elvermifl olmas›) olmad›kça ilminden bir flfley ihâta edilemez. Kürsüsü (hükümranl›k ve tasarrufu {rubûbiyeti}) semâlar› ve arz› kapsam›flflt›r. Onlar› muhafaza etmek O’na a¤›r gelmez. O Âliyy (s›n›rs›z yüce) ve Azîm’dir (sonsuz azamet).

Hiç yorum yok:

Öne Çıkan Yayın

Penye ip sepetlerim vol.2

Çeşitlerden çeşit... başladınız mı dursuramıyorsunuz kendinizi... çook sevdim ben bu işi ;)